ཁ་པར་གྱི་འཆར་ངོས་བརྙན་ལེན།

ཐབས་ཇུས།, མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད།

ཁ་པར་གི་འཆར་ངོས་བརྙན་ལེན་བྱེད་པ་ནི་ཁ་པར་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་ཁྲིད་སྟོན་གློག་བརྙན་བཟོ་ཆེད་དང་། ཁ་པར་ནང་གི་རྩེད་མོ་རྩེད་པའི་སྐབས་རྒྱུད་རིམ་ཇི་ལྟར་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྣམས་ཉར་ཚགས་དང་གཞན་ལ་ཆེད་སྟོན་དུ་བེད་སྤྱོད་ཡོང་གི་ཡོད། དྲ་གྲོགས་མང་པོའི་རེ་བསྐུལ་ལྟར་(1)གུས་པས་གཤམ་ལ་ཁ་པར་གྱི་འཆར་ངོས་བརྙན་ལེན་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་མིན་གྱི་སྤྱིར་བཏང་འགྲོ་སྟངས་ཞིག་དང་། (2)iPhone/iPad གི་འཆར་ངོས་བརྙན་ལེན་ཐབས། དེ་ནས་(3)ཨན་ཌོའི་ཁ་པར་གྱི་འཆར་ངོས་བརྙན་ལེན་ཐབས་བཅས་ས་གཅད་གསུམ་དུ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡིན།

༡༽ སྤྱིར་བཏང་གི་འགྲོ་སྟངས།

ཐབས་ཤེས་འདི་ནི་ཀུན་གྱི་སྟབས་བདེ་པོའི་ངང་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་བརྙན་ལེན་དཔར་ཆས་(camera/cam-recorder)ཀྱིས་ཁ་པར་ངོས་སུ་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་དག་གཅིག་གཅིག་གཉིས་གཉིས་བརྙན་དཔར་བརྒྱག་ན་འགྲིག །ལག་བསྟར་འདིས་དགེ་མཚན་དང་སྐྱོན་གྱི་ཆ་འགའ་ཡོད། དགེ་མཚན་གྱི་ཆ་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བརྙན་བརྒྱག་པའི་སྐབས་ཁ་པར་ངོས་སུ་གང་བྱེད་ཀྱི་མཛུབ་སྟོན་གསལ་པོ་ཡོང་ཐུབ་པ་དང་བརྙན་ཟློས་རིགས་ལམ་སེང་བཟོ་ཐུབ། སྐྱོན་གྱི་ཆ་ནི་ཁ་པར་གི་འཆར་ངོས་ཆུང་ཆུང་དེའི་སྟེང་ལག་པ་དང་མཛུབ་མོས་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་བྱེད་པའི་སྐབས་འཆར་ངོས་བཀག་སྲིད་པ་དང་། གཡོ་འགུལ་མང་པོ་ཐེབས་པ། དེ་བཞིན་ཁ་པར་ངོས་སུ་ཁང་པའི་གློག་འོད་དང་གྲིབ་གཟུགས་ཆགས་ནས་ཁ་པར་འཆར་ངོས་གསལ་པོ་ལོན་མི་ཐུབ་པ་ཡང་ཡོང་སྲིད།

གོང་གི་སྐྱོན་ཆ་དེ་དག་སེལ་ཆེད་གཤམ་གྱི་གནད་དོན་དེ་དག་ཡིད་ལ་བཟུང་ན་བརྙན་ལེན་སྤུས་ཚད་མཐོ་པོ་ལོན་ཐུབ།
ཁ་པར་གྱི་འོད་མདངས་ auto ལ་འཇོག་རྒྱུའི་འཚབ་ཏུ་སོ་སོས་འོས་འཚམས་ཀྱིས་འོད་འདངས་ཀྱི་ཚད་ཆེ་ཆུང་(Setting > Display)སྒྲིག་དགོས།
ཁ་པར་ལག་ཐོག་ཏུ་ཉར་བ་ལས་གཡོ་འགུལ་མི་འཐེབ་པའི་ཁ་པར་ཙོག་པོར་སློངས་སའི་(stand)སྟེང་འཇོག་ན་ལེགས།
མཛུབ་སྟོན་བྱེད་པའི་སྐབས་ལག་པ་གཙང་མ་ཡོད་ན་བཟང་། གལ་ཏེ་མི་རྒོད་ཀྱི་ལག་པ་ཡིན་ན་འགྱིག་གི་ལག་ཤུབས་གྱོན་པའམ་གློག་སྨྱུག་(stylus pen)སྤྱད་དེ་མཛུབ་སྟོན་བྱེད་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད།
དེ་ནས་དཔར་ཆས་ཀྱི་གསལ་སྣང་ཐུབ་པའི་རྒྱང་ཚད་ Auto Focus ཟེར་བ་སྒྲིག་སྟེ་ Lock ཟེར་བ་དེའི་ཐོག་འཇོག་དགོས།
སྒྲ་འཇུག་ལེགས་པོ་དང་གསལ་པོ་ཡོང་ཆེད་གཡས་གཡོན་ཁ་ཁུ་སིམ་པོ་དགོས་པ་དང་། བརྙན་ལེན་བྱེད་པའི་རྒྱུད་རིམ་ནང་སྐད་གསང་མཐོ་ཙམ་དང་གསལ་པོ་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་དགོས།
བརྙན་ལེན་ཐད་ཀར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་རིམ་ནང་སྐད་གཙང་མ་འཛུལ་གྱི་མིན་འདུག་ན། རྗེས་སུ་གློག་ཀླད་ནང་སྒྲིག་བཟོ་བྱེད་པའི་སྐབས་སྒྲ་བཅུག་གཙང་མ་ཞིག་བསྐྱར་དུ་ལེན་ནའང་འགྲིག
བརྙན་ལེན་དངོས་སུ་མ་ལེན་གོང་ཚོད་ལྟ་རེ་གཉིས་བྱས་ཏེ་འགྲིག་ཡོད་མེད་གཟིགས་དགོས། ཆ་ཚང་ཏག་ཏག་ཡོད་འདུག་བསམ་ན་ད་བཟོད་བརྙན་ལེན་དངོས་འགོ་བཙུགས་ན་འགྲིག
བརྙན་ལེན་ཟིན་རྗེས་སོ་སོའི་གློག་ཀླད་ནང་སྒྲ་དང་བརྙན་བཟོ་བཅོས་དང་སྤུས་ཀ་དག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་བཅས། མཐའ་མ་དེར་བརྙན་ཟློས་དེ་དྲ་ཐོག་ཏུ་བཅུག་པ་དང་། བརྙན་ཟློས་སོ་སོའི་སྐོར་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ཡིག་ཐོག་ཏུ་གསལ་པོ་བཀོད་རྒྱུ་བཅས་ཡིན།

༢༽ iPhone དང་ ipad གི་འཆར་ངོས་བརྙན་ལེན་བྱེད་ཐབས།

iPhone དང་ iPad ཁག་གི་འཆར་ངོས་བརྙན་ལེན་བྱེད་པར་ངེས་པར་དུ་ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་དང་མཐུད་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས།

དགོས་མཁོའི་ཆ་རྐྱེན།

iPhone/iPad གི་མ་ལག་ཨང་བརྒྱད་པ་ iOS8 ཡན་ཡིན་དགོས།
ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་མ་ལག་ Mac OS X Yosemite དགོས།
USB-to-Lightning ཟེར་བའི་གློག་མེ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཏར་སྐུད་དེ་དགོས།
ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ནང་རང་བསྒྲིགས་སུ་ཡོད་པའི་ Quick Time མཉེན་ཆས།

འགྲོ་ལུགས།

1) iPhone/iPad ཏར་སྐུད་རྒྱུད་གློག་ཀླད་དང་མཐུད་དགོས།
2) Quick Time མཉེན་ཆས་ཁ་ཕྱེ། མཉེན་ཆས་དེའི་སྡེ་ཚན་ File>New Movie Recording ལ་གནོན།

3) དེ་ནས་གཤམ་གྱི་དཔེ་མཚོན་གྱི་རི་མོ་ལྟར་ཁ་པར་འཆར་ངོས་དེ་གློག་ཀླད་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཤར་ངེས།

4) ཁ་པར་གྱི་འཆར་ངོས་བརྙན་ལེན་བྱེད་དགོས་ན། དཀྱིལ་གྱི་དམར་རྟགས་(record)དེ་སྟེང་གཅིག་གནོན་དགོས། QuickTime གི་བརྙན་ལེན་མཉེན་ཆས་དེའི་སྟེང་འདེམས་གའི་ནང་བརྙན་གྱི་སྤུས་ཚད་མཐོ་དམན་སོགས་སྒྲིག་ས་ཡོད་པས་དེ་དག་སོ་སོའི་དགོས་མཁོ་ལ་གཞིག་སྟེ་སྒྲིག་ན་འགྲིག
5) བརྙན་ལེན་ཟིན་ན་དཀྱིལ་གྱི་དམར་རྟགས་དེར་གནོན་དེ་བརྙན་ལེན་མཚམས་འཇོག་དང་། དེ་ནས་བརྙན་དེ་ཉར་ཚགས་བྱེད་དགོས། File>Save

iPhone/iPad གི་འཆར་ངོས་བརྙན་ལེན་བྱེད་སྟངས་འདི་ནི་སྟབས་བདེ་ཤོས་ཞིག་རེད། QuickTime མ་ཡིན་པའི་མཉེན་ཆས་གཞན་ Camtasia དང་ Screenflow ཟེར་དེ་དག་ལ་བརྙན་ལེན་ཐུབ་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་བརྙན་ཟློས་བཟོ་རྒྱུའི་མཐུན་རྐྱེན་འཛོམས་པོ་ཡོད་པས་དེ་དག་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱིས་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཆོག

༣༽ ཨན་ཌོའི་ཁ་པར་གྱི་འཆར་ངོས་བརྙན་ལེན་བྱེད་ཐབས།

ཨན་ཌོའི་ཁ་པར་གྱི་འཆར་ངོས་བརྙན་ལེན་བྱེད་པར་ངེས་པར་དུ་གློག་ཀླད་དང་མཐུད་མི་དགོས། ཨན་ཌོའི་ཁ་པར་སོ་སོའི་ནང་ཨན་ཌོའི་མཉེན་ཆས་ app སྤུས་ལེགས་རེ་སྒྲིག་བཅུག་བྱས་རྗེས་མཉེན་ཆས་དེ་ཡིས་་ཁ་པར་གྱི་འཆར་ངོས་བརྙན་ལེན་བྱེད་ཐུབ། གཤམ་ལ་ཨན་ཌོའི་ཁ་པར་བརྙན་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པའི་མཉེན་ཆས་ལེགས་གྲས་བཞི་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། མཉེན་ཆས་དེ་དག་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུར་ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་པར་དེ་ཨན་ཌོའི་མ་ལག་ཨང་ 5.1 གམ་ Lollipop མ་ལག་ཡིན་དགོས། (ཁ་པར་རུ་ཊིང་(rooting)བྱས་ཟིན་པའི་ཨན་ཌོའི་མ་ལག་ཨང་ 4.4 གམ་ Kitkat མ་ལག་ཡིན་ན་གཤམ་གྱི་མཉེན་ཆས་དེ་དག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག)

Mobizen

མཉེན་ཆས་འདི་ནི་ངའི་དགའ་ཤོས་ཀྱི་མཉེན་ཆས་གཅིག་ཡིན། ཁ་པར་སྐོར་གྱི་འཁྲིད་སྟོན་གྱི་བརྙན་ཟློས་རྣམས་མཉེན་ཆས་དེ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། mobizen གི་མཉེན་ཆས་དེ་ཨན་ཌོའི་ཁ་པར་ནང་སྒྲིག་བཅུག་ཟིན་པ་དང་། ཁ་པར་རང་གི་སྟེང་དུ་བརྙན་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག །དེའི་སྟེང་ད་དུང་མཉེན་ཆས་དེ་ནི་རིན་མེད་ཡིན་པ་དང་རིན་པ་སྤྲོད་ནས་ཉོ་དགོས་པའི་མཉེན་ཆས་ལས་ཀྱང་ལྷག་པ་འདུག །བརྙན་ལེན་དུས་ངེས་མེད་དུ་ལེན་ཐུབ་པ་དང་མཉེན་ཆས་འདི་ཡི་setting གི་སྡེ་ཚན་ནས་བརྙན་དཔར་གྱི་སྤུས་ཚད་འདྲ་མིན་སྒྲིག་རྒྱུ་ཡོད། མཉེན་ཆས་ཀྱི་ལས་རྟགས་མངོན་རྒྱུའི་འཚབ་ཏུ་སོ་སོའི་ལས་རྟགས་འཇོག་རྒྱུ་ཡོད། གལ་ཏེ་འཁྲིད་མཁན་གྱི་ངོ་གདོང་བསྟན་དགོས་ན་ཁ་པར་མདུན་ངོས་ཀྱི་དཔར་ཆས་དེ་སྤྱོད་ཆོག །བརྙན་ལེན་ཟིན་པ་རྣམས་ཟུར་འཇོག་དང་འབྲེག་བཏུབ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད། གལ་ཏེ་གློག་ཀླད་དང་མཐུད་དེ་ཁ་པར་གྱི་འཆར་ངོས་བརྙན་ལེན་འདོད་ན་མཐུན་རྐྱེན་དེ་ཡང་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་མཉེན་ཆས་དེའི་དྲ་གནས་ www.mobizen.com ལ་ལྟ་ན། དྲ་གནས་དེ་ནས་སྐད་ཡིག་འདྲ་མིན་རྒྱུད་མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས་ཁ་གསལ་བཀོད་འདུག་པས་སུས་ཀྱང་བདེ་བླགས་ངང་ཤེས་ཐུབ་པ་འདུག

SCR Screen Recorder

མཉེན་ཆས་འདི་རིན་མེད་དང་། རུ་ཊིང་མ་བྱས་པའི་ཁ་པར་ kitkat ལ་ཡང་བརྙན་ལེན་དུས་ངེས་མེད་དུ་བྱས་ཐུབ། མཉེན་ཆས་དེ་ཕབ་ལེན་བྱེད་པར་དྲ་གནས་ www.scr-screen-recorder.com འདིར་འགྲོ་དགོས་པས་གུ་གུལ་གྱི་མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་བྱེད་ས་ Playstore ནང་མིན་འདུག

AZ Screen Recorder

མཉེན་ཆས་དེ་སྤྱོད་རྒྱུར་ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་པར་མ་ལག་ཨན་ཌོ་5.0 Lollipop དང་དེ་ལས་མཐོ་བ་ཡིན་དགོས། ཁ་པར་རུ་ཊིང་བྱེད་མི་དགོས། ཁ་པར་གྱི་འཆར་ངོས་བརྙན་ལེན་ལེགས་པོ་བྱེད་ཐུབ། བརྙན་ལེན་བྱེད་པའི་སྐབས་ Setting སྡེ་ཚན་ནས་བརྙན་གྱི་སྤུས་ཚད་སྒྲིག་ས་ཡོད། མཉེན་ཆས་དེ་རིན་མེད་དུ་སྤྱོད་ཆོག །གལ་ཏེ་བརྙན་ལེན་བྱེད་པའི་སྐབས་འཁྲིད་མཁན་གྱི་ངོ་གདོང་འཇུ་ཆེད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་དེ་དགོས་ན་ཨ་སྒོ་ 2.99 སྤྲོད་ནས་ཉོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

Unlimited Screen Recorder

གོང་གི་མཉེན་ཆས་ཁག་དང་འདྲ་བ་མཉེན་ཆས་དེ་ཨན་ཌོ་མ་ལག་ཨང་ 5.0 Lollipop དང་དེ་ལས་མཐོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཐུབ། བརྙན་ལེན་དུས་ངེས་མེད་དུ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང། བརྙན་ལེན་བྱེད་སྐབས་སྤུས་ཚད་ཆེ་ཆུང་སྒྲིག་རྒྱུ་ཡོད། བརྙན་ལེན་ཟིན་པ་རྣམས་ཁ་པར་གྱི་གསོག་ཆས་ SD-Card ནང་གསོག་འཇོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མཉེན་ཆས་དེ་ནི་རིན་མེད་དུ་སྤྱོད་ཆོག

ཁ་པར་གྱི་འཆར་ངོས་བརྙན་ལེན་བྱེད་པའི་འགྲོ་སྟངས་དང་ཐབས་ཤེས་དེ་བཞིན་མཉེན་ཆས་ལེགས་གྲས་གཞན་ཡང་ཡོད་སྲིད་པས། དེ་དག་ལ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་ཞོར་བློ་སྐྱེས་གསར་པ་རྣམས་གཤམ་གྱི་མཆན་ནང་བཀོད་རྒྱུ་མ་བརྗེད་རོགས།


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *