ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་ Word 2007/2010/2013/2013/2016/2019 ནང་ཡི་གེ་སྙོམ་སྒྲིག་བཟོ་སྟངས།

Uncategorized

གློག་ཀླད་ནང་ཕྲ་མཉེན་ཚང་(Microsoft)གི་ Word མཉེན་ཆས་གསར་པ་བཅུག་ནས། མཉེན་ཅས་དེ་ཡི་ནང་བོད་ཡིག་བཏགས་སྐབས། ཚིག་འབྲུ་ཁ་འཐོར་འགྲོ་བའམ། བར་སྟོང་འཁོད་མི་སྙོམས་པ། ཡི་གེ་འོག་ཏུ་ཟག་འགྲོ་བ་སོགས་ཡོང་གི་ཡོད། གནད་དོན་དེ་སེལ་ཆེད་ངེས་པར་དུ་གཞུང་ལས་མཉེན་ཆས་ Word རྒྱབ་ངོས་ནས་སྐད་ཡིག་གི་འདེམས་གའི་ནང་གསེས་བོད་ཡིག་ (Tibeta PRC) ཞེས་པ་དེ་ཁ་སྣོན་བྱེད་དགོས།

གཞོར་འཕྲོད་དུ་ཞུ་རྒྱུར། བོད་ཡིག་ཚིག་འབྲུ་མང་པོ་གཡས་གཡོན་འཁོད་སྙོམ་པོ་བཟོ་ཆེད་ཀྱི་ Justify དེ་ཡག་པོ་སླེབས་ཐུབ་པ་བཟོ་འདོད་ན། གཤམ་གསལ་ལྟར་བྱེད་ན་འགྲིག

Word མཉེན་ཆས་ནང་བཏགས་ཟིན་པའི་ཡི་གེ་དུམ་མཚམས་ (paragraph) དེ་དག་ Align Left དང་ Align Right, Align Center, Justify (གཡས་བར་གཡོན་སྙོམ་)བཅས་འདེམས་ཀ་བཞིའི་སྒོ་ནས་འཇོག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཀུན་གྱིས་ཤེས་གསལ་ཡིན། word ནང་བཏགས་པའི་ཡི་གེ་དེ་དག་སྙོམ་སྒྲིག་ཡོང་ཆེད་ང་ཚོས་རྒྱུན་པར་ Justify ཐོག་གནོན་གྱི་ཡོད་ཀྱང་བོད་ཡིག་ལ་དེ་ཙམ་གྱི་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་མེད།

ཉེ་བའི་ཆར་དོ་གཉེར་ཅན་གྱི་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ Thai Distributed ཞེས་པའི་བོད་ཡིག་ཡི་གེ་སྙོམ་སྒྲིག་བྱེད་སྟངས་ཧ་ཅང་ལེགས་པོ་ཞིག་སྤྱད་ཀྱི་འདུག་པ་དེ་ཟིན་བྲིས་འདིའི་རྒྱུད་ཁྱེད་རྣམ་ལ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ན་སྙམས། Thai Distributed དེ་ནི་ Thai ཡི་གེ་སྙོམ་སྒྲིག་ཆེད་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཚོད་ལྟའི་རྒྱུད་བོད་ཡིག་ཡི་གེའི་སྙོམ་སྒྲིག་ལ་ཡང་བེད་སྤྱོད་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོང་གི་འདུག །ནམ་རྒྱུན་ཡི་གེའི་དུམ་མཚམས་ཞིག་ལ་ Justify བཏང་བའི་སྐབས་ཡི་གེ་སྙོམ་སྒྲིག་ཆ་ཚང་ཞིག་ཡོང་གེ་མེད། Thai Distributed སྤྱད་ན་བོད་ཡིག་གི་ཡི་གེའི་སྙོམ་སྒྲིག་ཧ་ཅང་ཚགས་དམ་པོ་ཡོང་གི་འདུག་པ་གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་ལས་ཁྱད་པར་འབྱེད་ཐུབ།

ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་ Word 2007/2010/2013/2016/2019 ནང་ Thai Distribution དེ་དང་ཐོག་མངོན་གསལ་མེད་ཀྱང་གཤམ་གྱི་ཐབས་ལམ་སྤྱད་ན་ “གཡས་བར་གཡོན་སྙོམ་” གྱི་བསྟར་པའི་ནང་སླེབས་ཐུབ།

འགྲོ་སྟངས་ནི། དང་པོ་ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་ Word ཁ་ཕྱེ་རྗེས། File > Option > language > Tibetan (PRC) དང་ Thai ཟེར་བའི་སྐད་ཡིག་གཉིས་པོ་ཁ་སྣོན་བྱེད་དགོས། དེ་རྗེས་ Word མཉེན་ཆས་མར་བསད་དེ་ཡང་ཁ་ཐེངས་གཅིག་ཕྱེ་དང་ “གཡས་བར་གཡོན་སྙོམ་” ཀྱི་འགྲམ་དུ་ Thai Distributed ཞེས་པའི་འདེམས་ཀ་གསར་དེ་སླེབས་ངེས།


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *