དུག་འགོག་མཉེན་ཆས་ལེགས་གྲས་ NOD32 དུས་ངེས་མེད་དུ་སྤྱོད་ཐབས།

Anti-Virus, ཐབས་ཇུས།, མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད།

ཕུན་ཚོགས་ནོར་བུ། བཀའ་དའདྲི་ཞུ་རྒྱུར། སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་འགྲེལ་བཤད་གནང་བ་བཞིན་Nod32 ཟེར་གློག་ཀླད་ནད་འབུ་བཀག་བྱེད་དེ་ཕབས་ལེན་བྱས་ཀྱང་་་་གསང་རྒྱ་གྲོལ་བྱེད་ཀྱི་ཨང་གུས་པའི་རྙེད་སོན་མ་བྱུང་བས་་་་་དེའི་ཐད་འགྲེལ་བརྗོད་ཅིག་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་སྐྱབས་འཇུག་ཅི་
ནས་མཁྱེན་ཞུ་་་་་་་བཀྲིན་ཆེ།

sonamdawa.com NOD32 ཐོག་མར་ཕབ་ལེན་བྱས་ཏེ་གློག་ཀླད་ནང་སྒྲིག་འཇུག་ཟིན་ན་ཟླ་བ་གཅིག་རིང་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡོད། དེ་རྫོགས་མཚམས་ཁྱེད་ནས་ http://t2bot.ru/nod32keys/ དྲ་གནས་ཁ་བསྔོག་ན་དྲ་གནས་དེའི་ཐོག་གསང་ཨང་རགས་ཐུབ། གསང་ཨང་དེས་དུག་འགོག་མཉེན་ཆས་དེའི་བེད་སྤྱོད་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་གཅིག་བསྐྱར་དུ་བསྲིང་ཐུབ།
ཕུན་ཚོགས་ནོར་བུ། སྙིང་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ། ལེགས་གྲུབ་བྱུང་སོང་་་་་་་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༨ བར་་་་་དེ་རྗེས་སུ་སླར་ཡང་བསྐྱར་གསོ་བྱས་ཚེ་་་སྔར་གྱི་གསང་ཨང་བེད་སྤྱོད་ན་ཆོག་གམ།
sonamdawa.com ཆོག་དང་ཆོག 🙂
ཕུན་ཚོགས་ནོར་བུ། སྙིང་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ། དངོས་གནས་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག གུས་པར་མཚོན་ན་་་དུས་ཚོད་ནམས་་ཡོད་ལ་ཉིད་ཀྱི་དྲ་བར་འཛུལ་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་་་་་དཔེ་ཕན་ཐོག་འདུག་པས་་་སླར་ཡང་སྙིང་དབུས་ནས་བཀའ་དྲིན་བླ་མེད་དུ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

NOD32 དུག་འགོག་མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་དང་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས།

ཕུན་ཚོགས་ནོར་བུ། འཚམས་འདྲི་ཞུ་བ་དང་ཆབས་གཅིག་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུར། ནད་འབུ་བཀག་བྱེད། NOD 32 ཕབ་ལེན་གྱིས་ཟླ་གཅིག་རིང་བེད་སྤྱྱོད་དེ་ད་ལྟ་དུས་ཚོད་བསྐྱར་སྦྱོང་བྱ་སྐབས། གསང་ཨང་བེད་སྤྱོད་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་ལ། དངུལ་སྤྲོད་དེ་ཉོ་རྒྱུུ་ཡིན་པས་་་་དྲི་བ་སླེབས་ཀྱི་འདུག་་་་་གཅིག་བྱས་ན་ད་ལྟའི་ཆར་ཕལ་ཆེར་རིན་མེད་དེ་མེད་པ་བཟོ་ཟིན་པ་མིན་འགྲོ་བསམ་པ་བྱུང་སོང་བས་་་་་་་དེའི་ཐད་ལམ་སྟོན་ཞིག་གནང་རོགས། བཀྲིན་ཆེ།

sonamdawa.com Nod32 སྐར་མ་ཁ་ཤས་རིང་བཀག་ནས་། དྲ་གནས་ http://t2bot.ru/nod32keys/ འདིར་ཕྱིན་ནས་ id དང password ལོན། ལོན་ཟིན་པའི་ ID དང་ Password དེ་དྲ་གནས་ https://my.eset.com/convert དེའི་ཐོག་བཀོད་ནས་ convert ལ་གནོན་ནས་གསང་ཨང་གསར་པ་རགས་ཐུབ། ཨང་གསར་པ་དེ་ནི་ NOD32 ནང་བཅུག་ན་འགྲིག


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *