ངོ་དེབ་ནང་ཡུ་ཏུབ་ཆེད་དཔར་ཆེན་པོ་ཡོང་ཐབས།

Facebook, Youtube, ཐབས་ཇུས།

[fvplayer id=”7″]

ཡུ་ཊུབ་ཀྱི་གློག་བརྙན་རིགས་ངོ་དེབ་ཐོག་སྤེལ་བའི་སྐབས་ཆེད་དཔར་(thumbnail)དེ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལས་ཡོང་གི་མེད། དེ་ནི་གཙོ་བོ་ངོ་དེབ་རྒྱུད་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་རེད། གལ་ཏེ་ངེས་པར་དུ་ངོ་དེབ་ནང་ཡུ་ཏུབ་ཆེད་དཔར་འདི་ཆེན་པོ་ཡོང་དགོས་ན་གོང་དེར་ཡུ་ཊུབ་ཀྱི་བརྙན་ནང་གསལ་བ་ལྟར་ཡུ་ཊུབ་ཀྱི་དྲ་ཐག་ (URL) དེ་ www.createyoutube.com དྲ་གནས་ཐོག་བཀོད་ནས་དྲ་ཐག་གཞན་དེ་ལེན་ནས་ངོ་དེབ་ཐོག་སྤེལ་ན་ད་བཟོད་ངོ་དེབ་ནང་ཡུ་ཊུབ་ཀྱི་ཆེད་དཔར་དེ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཐུབ།


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *