བོད་སྒྱུར་བྱས་ཟིན་པའི་ Photoshop གཉིས་པ། Photopea.com

དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད།

Photopea.com ཟེར་བའི་དྲ་གནས་འདི་ནི་དྲ་ཐོག་པར་བཟོའི་མཉེན་ཆས་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ལས་ཀ་བྱས་པའི་སྐབས་ photoshop ནང་བྱས་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་འདུག །བདུན་ཕྲག་གཉིས་སྔོན་ཚོད་ལྟ་བྱས་པའི་སྐབས་པར་བཟོའི་ལས་ཀ་སྟབས་པོ་ཡོང་ཐུབ་པ་དང། photoshop སྦྱོང་མཁན་དང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་། མཉེན་ཆས་འདིས་ PSD, PDF དེ་བཞིན་དཔར་རིགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཁ་སྔོག་ཐུབ་པ་དང་བཟོ་སྒྲིག་བྱེད་ཐུབ། Photoshopནང་ཡོད་པའི་ ལག་ཆ་དང་ layer, effects, blend mode, Mask, Filter སོགས་གལ་ཆེའི་ལག་ཆ་དེ་དག་ཀྱང་ལྡན་འདུག

སྐབས་དེ་དུས་པར་བཟོ་གཞི་ཅི་རིགས་ཐུབ་མོད་འོན་ཀྱང་བོད་ཡིག་བཏགས་སྐབས་བོད་ཡིག་མི་འཆར་བ་དང་། འཆར་ཡང་བརྩེགས་ལྡོག་ལེགས་པོ་མི་ཡོང་བ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འདུག །དེར་བརྟེན་དྲ་ཚིགས་འདི་བཟོ་མཁན་དང་གློག་འཕྲིན་རྒྱུད་འབྲེལ་བ་ཐེངས་མང་བྱས་ནས་ད་ཆ་བོད་ཡིག་ལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་རྒྱབ་བསྐྱོར་ཐོབ་པ་བྱུང་།

མཉེན་ཆས་དེའི་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས་ནི་རིན་མེད་དུ་སྤྱོད་ཆོག་པ་དང་། གློག་ཀླད་ནང་སྒྲིག་འཇུག་དམིགས་བསལ་བྱེད་མི་དགོས། ཁྱེད་ལ་དགོས་པ་ནི་དྲ་ཚིགས་བལྟ་སའི་དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་ Chrome དང་དེ་ནས་དྲ་རྒྱ་ཡོད་ན་འགྲིག །ཁྱེད་ཀྱི་དྲ་ཚིགས་ཁ་བྱང་ photopea.com བཀོད་ནས་གཟིགས་དང་མཉེན་ཆས་དེ་ཐད་ཀར་སོ་སོའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་ངོས་དང་། ཁ་པར། དེ་བཞིན་ཏེབ་ལེཊ་གྱི་ངོས་སུ་འཆར་ཐུབ།

Photopea.com དྲ་གནས་འདི་ནི་ photoshop སྤྱོད་བཞིན་པ་དང་ཨ་ན་མ་ན་རེད། མཉེན་ཆས་དེའི་ཐོག་གི་དབྱིན་ཡིག་རྣམས་གུས་པས་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ཙམ་སྤྱད་ནས་བོད་སྒྱུར་ཆ་ཚང་ཐུབ་པ་བྱུང་། དེ་ཡིས་མཉེན་ཆས་ལེགས་པོ་དེ་བོད་ཡིག་ལམ་ནས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་ཐུབ་པ་དང་ཕྱི་ནང་བོད་རིགས་གྲོགས་པོ་ཡོངས་ལ་ཕན་ཐོག་ཡོང་བའི་རེ་འདུན་ཡིན། གོང་གི་དྲ་གནས་དེ་གེའི་འདེམས་བྱའི་རྒྱུད་ More>Language>བོད་ཡིག ཟེར་བ་དེ་འདེམ་ན་མཉེན་ཆས་ཀྱི་སྒྲོམ་ངོས་ཆ་ཚང་བོད་ཡིག་ནང་འཆར་ཐུབ། སྒྲོམ་ངོས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་རན་པོ་ཤར་བའི་ཆེད་ Chrome Setting ནང་ཡིག་གཟུགས་སྒྲིག་སྟངས་གཅིག་ཡོད་པས་བརྙན་ཟློས་ནས་གཟིགས་ཙམ་གནང་ན་ཤེས་ཐུབ།

[fvplayer id=”1″]དེ་བཞིན་དེ་རིང་ཞོགས་པ་མཉེན་ཆས་དེའི་སྟེང་སྨོན་ལམ་ཡིག་གཟུགས་ 13 དང་གུ་གུལ་གྱི་ཡིག་གཟུགས་ 1 བཅུག་ཐུབ་པ་བྱུང་། དེར་བརྟེན་ད་ནས་བཟུང་ང་ཚོས་པར་བཟོའི་མཉེན་ཆས་དེའི་ཐོག་བོད་ཡིག་ལམ་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་ཉིན་རེའི་ཇུས་འགོད་ཅི་འདོད་དུ་གྲུབ་ཐུབ་པ་ཆགས་སོང་ཞེས་དགའ་སྤྲོ་འཁོལ་བཞིན་ཁྱེད་དྲ་གྲོགས་རྣམས་པར་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ།

མཉེན་ཆས་འདི་Photoshop དང་བྱེད་ལུགས་གཅིག་པ་རེད། འོན་ཀྱང་མཉེན་ཆས་འདི་སྤྱད་དེ་པར་བཟོ་སྒྲིག་བྱེད་སྟངས་ཤེས་འདོད་ཡོད་མཁན་ཚོར་དམིགས་ཏེ་བརྙན་སྟོན་སློབ་ཁྲིད་བཟོས་ཏེ་གུས་པའི་ཡུ་ཊུབ་དྲ་གནས་ www.youtube.com/hisonamdawa ཐོག་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པས་དེ་ནས་གཟིགས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་ཤེས་རྒྱུ་ཡོད། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།


Comments
  1. 扎西德勒:您好,特别感谢您,因为这个网页好像为我而开设的。我希望很多很多的人能够喜欢你的网站。特别是梵文我一直梦寐以求的学科。因为格式的关系,我的电脑里大藏文子不整齐,只能用中文字了。加油!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *